Pravidlá súťaže

 

1. Usporiadateľ a organizator

Spotrebiteľskú súťaž organizuje spoločnosť Brebis s.r.o. Ič: 36655210.

2. Termín a miesto trvania súťaže

Súťaž prebieha v období od 10. 07. 2019 do 30. 09. 2019 vrátane, na území Slovenské republiky. Celkom tri mesiace. Vyhlasovanie výhier je stanovené na nasledujúci mesiac posledného mesiaca trvania súťaže, tj. Začiatkom októbra 2019.

3. Účastníci súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 15 rokov s trvalým pobytom na území Slovenských republiky (ďalej tiež "účastník").

4. Podmienky účasti v súťaži a súhlas súťažiacich

Podmienkou účasti v súťaži je objednávka poskladanej pizze cez objednávkový formulár webe Pizzérie PCP www.pizzapcp.sk/poskladej-si-pizzu registrovaným užívateľom, a to bez ohľadu na cenovú hladinu objednávky. Súťažiaci musí do objednávkového formulára zadať heslo "Súťaž" pre zaradenie do súťaže. Súťažiaci sa môžu súťaži zúčastniť neobmedzene po celú dobu trvania súťaže.

5. Výhra

Nasledujúci mesiac po poslednom mesiaci trvania súťaže, tj. v októbri 2019, prebehne zlosovanie a bude náhodne vybraných celkom 6 súťažiacich, ktoré splnili všetky vyššie uvedené podmienky účasti v súťaži. Celkový počet výhier po dobu konania súťaže je 6, a to:

1. cena: Sušička na bielizeň- CANDY CS C8DG-S

2. cena: Internetové pripojenie od spoločnosti FÉRnet na 1 rok zadarmo v Šaštíne-Strážach. (10Mbps/1Mbps). Cena za zriadenie internetového pripojenia je zahrnutá vo výhre.

3. cena: Parný čistič HOOVER S2IN13000A

4. cena:  Vysávač CONCEPT sólido

5. cena: Poukaz na 5 ks pizze podľa vlastného výberu

6. cena: Poukaz na 3ks pizze podľa vlastného výberu

Každý výherca výhry bude vyhlásený na facebookovej profilu usporiadateľa. Vyhlásenie bude obsahovať informáciu o výhre, postupe pre uplatnenie výhry a ďalšie náležitosti potrebné na uskutočnenie odovzdania výhry. V prípade, že si výherca neprevezme zaslanú výhru, jeho výhra prepadá a bude použitá opätovne ako výhra pre súťažiaceho, ktorý bude znovu vylosovaný.

Odovzdanie výhry sa bude s výhercom dohovárať najneskôr do týždňa po vyhlásení výsledkov, ktorý je počítaný od 48 hodín potom, čo usporiadateľ mená výhercov vyhlási na facebookovej profilu. Maximálne množstvo výhry na jedného účastníka súťaže je 1. Termín a miesto pre odovzdanie výhry stanovenej výhercom a potvrdený usporiadateľom je pevný a nemožno ho už viac meniť. V prípade vyčerpania výhier je usporiadateľ povinný o tejto skutočnosti informovať na webových stránkach www.pizzapcp.sk a svojom facebookovom profile.

6. Ďalšie podmienky

6.1 Organizátor bez zbytočného odkladu po splnení podmienok pre získanie výhry odovzdá usporiadateľovi kontaktné informácie získané od účastníka a usporiadateľ zabezpečí odovzdanie a čerpania výhry. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výhry nie sú vymeniteľné. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru, ktorá nie je hotovosťou, nie je možné zameniť za hotovosť. Ak si výherca výhru neprevezme v lehote stanovenej organizátorom a / alebo usporiadateľom, najneskôr však do 60tich dní po jej získaní, možnosť čerpať výhru zaniká.

6.2 Účastník súťaže bude vylúčený v prípade, že usporiadateľ alebo organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry, prípadne konania, ktoré nie je fair play alebo nie je založené na schopnostiach súťažiaceho podľa súťažných pravidiel.

6.3 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a rodinní príslušníci zamestnancov usporiadateľa, organizátora a ďalších firiem, ktoré sa podieľajú na tejto súťaži, ani osoby im blízke.

6.4 Reklamovať výhru nie je možné.

6.5 Účasťou v súťaži, konkrétne zadaním kontaktu, vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

6.6 Zapojením sa do súťaže súhlasí záujemca s pravidlami tejto súťaže, čím súhlasí so spracúvaním osobných údajov nasledovne:

– Prevádzkovateľom je usporiadateľ;

– Účelom je realizácia súťaže - organizácia, vedenie, vyhodnotenie, kontrola a odovzdanie výhier;

– Právnym základom je súhlas, pričom tento je nutný pre možnosť účasti v súťaži; súhlas je možno kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@pizzapcp.sk, avšak účasť súťažiaceho v súťaži bude ukončená;

– Doba spracúvania je obdobie: od okamihu registrácie do súťaže do uplynutia 6 mesiacov po skončení súťaže, následne budú uchované iba dokumenty nutné pre prípad kontroly orgánu dozoru (viac o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom viď dokument „Politika ochrany súkromia“);

– Rozsah údajov: údaje uvedené v odpovedi na výhernú správu (meno, priezvisko, adresa) podľa týchto pravidiel, údaj o zapojení sa do súťaže, dátum a čas registrácie, IP adresa zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaj o výhre, odovzdanie výhry a súvisiaca komunikácia, údaj o veku nad 15 rokov;

– Viac informácií o spracúvaní, príjemcovi a informácie o právach a možnostiach ich uplatnenia nájde záujemca v dokumente „Politika ochrany súkromia“.

6.7 Záujemcovia (resp. súťažiaci) výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ súťaže je oprávnený bezodplatne použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, účastníkom uvedené meno v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto súťažou a jeho výrobkami alebo službami s tým, že môžu byť zaznamenávané a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov súťaže (najmä výhercu v súvislosti s čerpaním výhry), a to počas obdobia končiaceho uplynutím 5 rokov od ukončenia súťaže.

6.7 Organizátor a / alebo usporiadateľ má právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia, ich rozhodnutie je konečné a záväzné. Organizátor a / alebo usporiadateľ si vyhradzujú právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž. Zapojením sa do súťaže účastníci súhlasia s podmienkami súťaže. Ostatné vzťahy výslovne neupravené týmito pravidlami sa riadi platným právom Slovenskej republiky.

V Šaštín Stráže 09. 07. 2019.

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií